top of page
Подпись

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  www.ign-law.com

1. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.ign-law.com (στο εξής “Ιστοσελίδα”),  αποτελεί τον διαδικτυακό χώρο προβολής του Δικηγορικού Γραφείου της κας Ιγνατένκο Σ. Άννας (στο εξής Δικηγορικό Γραφείο), που εδρεύει  στην Αθήνα, επί της οδού Μαυροκορδάτου, αριθμός 7, με τηλέφωνο επικοινωνίας 211001-7479 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info.ignlaw@gmail.com.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχεται όλο το υλικό το οποίο δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και δύνανται ανά διαστήματα να τροποποιούνται.


Ο χρήστης παρακαλείται όπως διαβάσει τους όρους προσεκτικά και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί μαζί τους να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση, ακόμη και μετά την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης, δηλώνει συγκατάθεση ως προς τους όρους αυτούς. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων σ' αυτήν πληροφοριών.


Η παρούσα Ιστοσελίδα προορίζεται να παρέχει γενικές πληροφορίες για το Δικηγορικό Γραφείο της  κας Ιγνατένκο Σ. Άννας και για τους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται. Το υλικό που εμπεριέχεται σ' αυτήν έχει προετοιμαστεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής νομική, οικονομική ή άλλου είδους συμβουλή. Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα, νομικές, δικηγορικές, οικονομικές και άλλες συμβουλές. Παραθέτει τη νομική επικαιρότητα και εκφράζει απλώς και μόνο απόψεις για διάφορα θέματα νομικού ενδιαφέροντος που ανακύπτουν. Η συμμετοχή των επισκεπτών/χρηστών και οι ενημερωτικού χαρακτήρα ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν. Αμειβόμενες νομικές υπηρεσίες παρέχονται μόνον υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σύναψη σχετική σύμβασης εντολής με τον εντολέα.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχεται ή προκύπτει από την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής ανήκει αποκλειστικά στην δικηγόρο Αθηνών, Άννα Σ. Ιγνατένκο. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή και διανομή του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Δικηγορικού γραφείου χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της κας Ιγνατένκο Σ. Άννας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή κατά τρόπον τέτοιον, ο οποίος θα έπληττε το κύρος του Δικηγορικού Γραφείου. Μη εξουσιοδοτημένη ή απαγορευμένη χρήση του περιεχομένου επισύρει αστική και ποινική ευθύνη κατά την ελληνική νομοθεσία.


3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ


Η επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων με την παρούσα όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην Ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτής συνιστά έμπρακτη αποδοχή των με την παρούσα περιγραφόμενων όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση αυτής και σε σχέση μ' αυτήν. Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη/χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικηγορικό Γραφείο ή/και την Ιστοσελίδα από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.


4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και το Δικηγορικό Γραφείο δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το Δικηγορικό Γραφείο λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Το Δικηγορικό Γραφείο δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους. Το Δικηγορικό Γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής.


Επίσης, το Δικηγορικό Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν. Το Δικηγορικό Γραφείο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση σ' αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτή. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Δικηγορικό Γραφείο.


 5. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)


Το Δικηγορικό Γραφείο μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δικηγορικό Γραφείο μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η χρήση της Ιστοσελίδας www.ign-law.com (στο εξής η “Ιστοσελίδα”), την οποία διαχειρίζεται η Δικηγόρος Αθηνών, κα Ιγνατένκο Σ. Άννα (στο εξής η “Διαχειρίστρια”), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μαυροκορδάτου, αριθμός 7, υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (στο εξής «Δήλωση ή Πολιτική»), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης.


Σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.
Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ


Ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση στις οποίες θα απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα.


Η Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση του email) (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας. Η Διαχειρίστρια θα συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας.


Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.


Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως η Διαχειρίστρια, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη που θα συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του Δικηγορικού Γραφείου συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.


Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς το Δικηγορικό Γραφείο να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για τις υπηρεσίες, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info.ignlaw@gmail.com  ή επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (βλ. απεγγραφή (unsubscribe) ή «δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις») στο μήνυμα αλληλογραφίας που παρέλαβαν.


Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με το Δικηγορικό Γραφείο της κας Άννας Σ. Ιγνατένκο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info.ignlaw@gmail.com, να απευθύνεται  στο ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2110017479 ή να επισκέπτειται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαυροκορδάτου 7.


Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.


Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της Ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας www.ign-law.com, Δικηγόρος Αθηνών Άννα Σ. Ιγνατένκο δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
 

Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.


 8. ΧΡΗΣΗ Cookies


Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.


 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

bottom of page